bakit kailangan natin magtiwala sa diyos

Dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa dahil hindi pa tayo pinabayaan ng Diyos. Magpunta sa mga miting. October 20, 2002 NOONG isang linggo ay ipinakita ko na ang Panginoong Hesus ay siya ring si Yahweh. Sa paggawa namin nito, makikita namin ang biyaya, o ang nagbibigay-kakayahang kapangyarihan, na magawa ang hindi namin kayang gawin para sa aming sarili. Sinasabi sa Bibliya na isang anghel ang nagrebelde at humamon sa karapatan ng Diyos na mamahala. Alin ang pagsisikapan mong magawa ngayon? Sa isang banda, sa matalinghagang salita, ang ipaubaya ang kalayaang pumili, ang itinatanging handog na ayon sa mga banal na kasulatan ay mahalaga sa buhay, at sabihing, ‘gagawin ko anuman ang sabihin mo,’ ay ang matutuhan na sa pagpapaubaya nito ay lalo mo pa itong tinaglay” (Obedience, Brigham Young University Speeches of the Year [Dis. Ang buong sangnilikha ay umaasa sa buhay na ibinibigay ng Diyos. Paano magagawa ng kaalamang ito na tulungan kang magpakumbaba? MARAMING PANGYAYARI SA BUHAY NATIN NA AKALA NATIN AY MASAMA AT HINDI MAGANDA PARA ATIN. Iniimbitahan sila ng Diyos na pagnilayan nila kung nasaan ang kanilang kalooban, kung bakit napalayo sila sa Diyos. Ipaubaya na natin ‘yon sa Diyos. Tanong: "Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?" May mga iba’t ibang motivation tayo kung bakit natin ginagawa ang mga bagay bagay. Grasya, biyaya – dapat makita natin na ipinagkakaloob sa atin. Nakakalungkot, naniwala ang ating unang magulang, sina Adan at Eva, sa kasinungalingan ni Satanas at nagrebelde sila sa Diyos. Ito ay ang pagpapasiyang tulutan Siya na pamahalaan ang aming buhay, na isinasaisip pa rin na iginagalang Niya ang karapatan naming magpasiya. Ano ang humahadlang sa iyo na tulutan Siya na gabayan ang buhay mo? Di natin alam kung bakit, di pa naman natin alam kung ano ang tinatawag na “love”, o kaya naman ang mga tinatawag nating “factors” kung bakit nasasabi nating “mahal kita”. Nang ginawa namin ang ikatlong hakbang, nalaman namin ang katotohanan na ang aming paggaling ay mas dahil sa ginawa ng Diyos para sa amin kaysa sa ginawa namin para sa aming sarili. Wala nang kinalaman dito ang ginawa ng mga magulang namin, anumang ginagawa nila ngayon, o kung ano ang gusto nila. Ang huling katangiang nakalista sa banal na kasulatan ay pasasalamat. Mga Tanong: Pagdating sa Diyos, meron tayong lahat niyan. Samakatuwid, ipinasiya naming ipaubaya ang aming buhay sa Kanyang mga kamay at patuloy na sinunod ang programang ito ng paggaling na nakatuon sa espirituwal. Kaya, kapag meron pagsubok, agad tayong tumingala at tumuwag sa pangalan ng Panginoon. Ang ikatlong hakbang ay ang pagpapasiyang tulutan ang Diyos na pagalingin at iligtas kami. Nakikipagtipan ka na tataglayin sa iyong sarili ang Kanyang pangalan, lagi Siyang aalalahanin, tutularan Siya at susundin ang Kanyang mga utos “nang sa tuwina ay mapasa[iyo] ang kanyang Espiritu upang makasama [mo]” (Moroni 4:3; tingnan din sa Moroni 5:2; D at T 20:77, 79). Nagbigay siya ng saganang pagkain at makabuluhang trabaho para sa kanila. Ngunit ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng pag-asang kailangan natin para maharap ang mga hamon sa ating buhay. Sa bawat pagsubok meron tayo pagkakataon matuto kung paano magtiwala sa Diyos. Kung nasaan ba si Hesus sa ating mga puso. Dahil doon, hindi tuloy natin lubos na nararanasan ang kamangha-mangha Niyang pagkilos sa ating buhay (TAL. Hindi natin pagkakatiwalaan ang Diyos kung hindi ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kakayahang magtiwala sa kanya. Paano ka nagpapasakop? Sa panalanging ito, ipinakita ng Tagapagligtas ang Kanyang kahandaang magpasakop sa Ama. Gayunman, malinaw sa Bibliya na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa Diyos. Pero kung bakit tayo inaalis ng Diyos sa isang tao ay dahil iniligtas Nya tayo sa mas malalim pang sakit. Bakit Natin Kailangan ang Kaharian ng Diyos? Maibigin ang paraan niya ng pamamahala. Nakita namin na kailangan naming maging handa na manatiling malinis at mahinahon anuman ang opinyon o pasiya ng iba. Natutunan naming tanggapin ang buhay ayon sa nais ng Panginoon. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Gayundin ang paanyaya ng Panginoon: “Narito ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko” (Apocalipsis 3:20). Ang kahinaan, pagkalumpo, kapansanan, mga kapintasan, at ang kakayahang magtiwala sa Diyos ay tunay na isang karangalan at pagpapala. Maaari mong ipaubaya sa pangangalaga Niya ang kalooban at buhay mo. PANGUNAHING atas ni Jesus ang paghahayag ng mabuting balita ng Kaharian. Maganda ang plano ng Diyos sa akin. Alamin sa seryeng ito kung bakit kailangan ang Diyos at ang pakinabang kung kikilalanin natin siya. Bakit natin kailangang bumoto? Paano nakatutulong sa iyo ang pagkaalam na nauunawaan Niya ang pag-aatubili at pasakit na nadarama mo o anumang nararamdaman mo upang masabi mong “Mangyari ang kalooban Ninyo,” at patunayan ito? Matatanggap mo nang matiwasay ang kalagayan mo ngayon kapag nagtiwala ka sa kakayahan ng Diyos na tulungan ka. Just a real talk! Maganda ang plano Niya sa ating lahat. Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop sa Diyos? Tinanong ito … Join now. Ganoon din siguro ang paraan ng pagtatanong ni Hesus. Holy Trinity: Isang Diyos pero tatlo; Ganoon? 17 Pinatutunayan natin ang ating pasasalamat sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ang kailangan natin at ang dapat nating gawin bilang mga Banal sa mga Huling Araw, para sa ating kabutihan, ay magtungo sa tuwina sa kanya, patunayan sa kanya na maalaala natin siya at na pumapayag tayo na taglayin sa ating sarili ang kanyang pangalan, susundin ang kanyang mga kautusan, gumagawa ng kabutihan; at ninanais natin ang kanyang Espiritu upang tulungan tayo. … Iniisip kasi natin na hindi na natin kailangan ang tulong Niya sa mga bagay na ito. Matiyaga silang naghintay na magkusa kaming pagbuksan ng pintuan ang Diyos kahit bahagya lamang. Bagama’t may mga problema ka pang dapat resolbahin sa mga magulang mo dito sa mundo, magtiwala ka na ang ating Ama sa Langit at ang Tagapagligtas ay mga perpektong ama. Ang mga sumusunod na banal na kasulatan ay maaaring makatulong sa iyo sa paggawa ng ikatlong hakbang. Pagkatapos ay panibaguhin ang iyong pangako na tanggapin at sundin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento kung pinahintulutan ka ng iyong bishop o branch president na gawin ito. Sa kurso ng planong ito, magkakaroon ka ng kabuuang 26 na talata sa Banal na Kasulatan—ang bawat isa ay naglalahad ng katotohanan tungkol sa walang … Sa pamamagitan ni Habakuk, tinitiyak sa atin ni Jehova na susuportahan Niya tayo at ililigtas. Kung ang ibang kultura naman ay sumusunod sa patakaran nanaiiba sa atin,hindi dapat suwatan sila. Ang pag-asang iyan ay maaaring kumumbinsi sa iyo sa isa pang dahilan kung bakit oo ang sagot sa tanong na, Kailangan ba natin ang Diyos? Terms of Use (Updated 2018-09-01) Hinihiling niya sa atin na magtiwala sa kaniya at matiyagang maghintay sa kaniyang itinakdang panahon kapag, sa ilalim ng Kaharian ng Diyos, ang lupa ay napunô na ng masasaya at mahihinahong-loob na mananamba niya.—Mat. Lagi ko itong iniisip. Ano pa ang ibang mga katangiang isinama ni Alma sa listahan? Pero ang pinakamagandang motivation ay si Lord. Maaaring hindi mo mabago ang ilang bagay sa iyong buhay, ngunit mababago mo ang kahandaan mong magtiwala sa Diyos at sumunod sa Kanya. Bakit kailangan nating ipagkaloob ang ating buhay sa kanya? Ang ginawa mo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa Akin (Diyos). Ikaw ang magpapasiya kung magpapakumbaba ka o hindi. Paano natin matutulungan ang mga baguhan na makipag-usap sa mga may-bahay at sa iba? 58). Ngunit hindi Niya ginawa iyon. Maaari kang magpasiya nang may lakas-ng-loob na magtiwala sa iyong Ama sa Langit at kumilos ayon sa nais Niya. Kung nasaan ba si Hesus sa ating mga puso. Mga dahilan kung bakit kailangang magkaroon ang tao ng matibay na pananalig sa Diyos. Ang mga naging karanasan namin ang nagtanim sa aming isipan na imposible kaming makatupad ng pangako dahil sa dami ng kaguluhang nakapalibot sa amin. Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga taong inihandog ang kanilang mga puso sa Diyos. 58). Kausapin ang bishop o branch president mo tungkol sa iyong adiksiyon at sa desisyon mong sundin ang kalooban ng Diyos. Tumbukin Natin Compilation Thursday, November 3, 2011. Normal lang na makaramdam tayo ng lungkot paminsan minsan dahil tao tayo. Ano ang pumipigil sa iyo na “magsumamo nang mataimtim” sa Diyos upang makalaya ka ayon sa Kanyang kalooban? Ang iba pang maraming bagay na ibinibigay natin sa Diyos, ay mga bagay na ipinagkaloob Niya sa atin, at ipinahiram lamang Niya sa atin. Ang “maging matatag sa iyong landas” ay mahalagang ipasiyang gawin sa panahon ng pagsubok. Ibinigay ni Elder Neal A. Maxwell ng Korum ng Labindalawang Apostol ang sumusunod na pahayag tungkol sa pinakamahalagang desisyong ito: “Ang pagsusumite ng kalooban ng isang tao ay talagang ang tunay na natatanging personal na bagay na kailangan nating ilagay sa altar ng Diyos. Wag mong itanong sa Kanya kung bakit Nya inalis ang taong yun sa buhay mo. Nagbigay siya ng saganang pagkain at makabuluhang trabaho para sa kanila. Bukod dito, kapag ang ating relasyon sa Diyos ay naging normal, mayroon tayong patnubay ng Diyos sa lahat ng mga bagay, maaari tayong magkaroon ng mas tumpak na pananaw sa mga problema, matutuklasan natin ang mga pagkukulang sa ating mga gawa sa napapanahong paraan, at makakahanap tayo ng tamang landas at makakamit ng dalawang beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap sa mga … Pwedeng para sa pamilya o sa personal growth. Gumawa siya ng isang magandang tirahan—ang hardin ng Eden—para sa mga tao. Addiction Recovery Program - Gabay sa Pagrekober at Paggaling Mula sa Adiksiyon. Iniisip kasi natin na hindi na natin kailangan ang tulong Niya sa mga bagay na ito. Mga kapatid, hinihikayat ko kayong lubos na magtiwala sa Diyos at sa mga turo ng Kanyang mga propeta. Ang ikatlong hakbang ay pagpapasiya. Papapaniwalain ka ni Satanas na tinutulungan ng Diyos ang iba ngunit hindi ka Niya tutulungan dahil ikaw ay mahina at wala nang pag-asa. Share on twitter. Walang imposible kung palagi mong kasama ang Diyos at palaging isasabuhay ang kanyang mga utos, lahat magiging posible basta magtiwala ka lang sa kanyang mga … Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagpapasakop nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng Panginoon na panahon ng pagbabago? Natanto namin na kami pa rin ang magpapasiya kung gusto naming magbago. Kailangan lang natin ay ang magtiwala at kumilos. Sa unang dalawang hakbang, namulat kami sa mga hindi namin magagawa para sa aming sarili at kung ano ang kailangan naming hilingin sa Diyos na gawin para sa amin. Isipin kung ano ang maitutulong ng masabi mo sa Diyos ang nararamdaman mo. Ang kanyang mga pangako ay may katuparan. Inilarawan ni Pangulong Boyd K. Packer ng Korum ng Labindalawa ang desisyon niyang isuko ang kanyang kalooban sa Diyos at ang kalayaan na ibinigay sa kanya ng desisyon: “Marahil ang pinakamalaking tuklas sa buhay ko, walang dudang ito ang pinakamalaking pangako, ay nangyari nang magtiwala ako sa Diyos na ipahihiram o isusuko ko ang aking kalayaan sa kanya— nang walang pamimilit, nang hindi puwersahan, bilang isang indibiduwal na tao, sarili ko lang, nang walang pandaraya, walang inaasahan kundi ang pribilehiyo. 11. Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Hindi natin mararanasan ang kahat ng kanilang nararanasan o kayang pasukin ang kanilang isip upang malaman … Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon, at kasama si Satanas. Isulat ang pagpapakumbabang kailangan upang humingi ng kaagad na ginhawa at handa ring tanggapin kahit paunti-unti ang pag-alis ng pasanin. Bakit Natin Kailangan ang Kaharian ng Diyos? “Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo’y nagtitiwala.” Isaias 26:3. Ano ang pumipigil sa iyong hangarin ang ganitong uri ng paglaya noon? Hindi sa sarili kundi sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. Ito ang ibig sabihin ng karamihan sa amin kapag sinasabi naming, “One day at a time [bawat araw lamang].” Nakapagpasiya na kaming kalimutan na ang aming sariling kagustuhan at pagpokus lamang sa aming sarili na siyang pinakaugat ng aming adiksiyon at samantalahin ang susunod na 24-oras ng kapayapaan at lakas na dulot ng pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang kabutihan, kapangyarihan, at pagmamahal. Nag-alala kami na baka nagagalit Siya sa amin dahil pabagu-bago kami ng isip at baka bawiin na Niya ang Kanyang tulong at pagmamahal sa amin. Inaangkin ng mga ateista na hindi natin kailangan ang Diyos. Tanong: "Bakit kinakailangan ng Diyos sa tao ang pananampalataya?" Kailangang maging matapat,mabait,marespeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa diyos pinapahalagahan ang buhay na bigay nang poong may kapal Explanation: Kailangan mo itong gawin dahil kung iyong sasayangin ang buhay na bigay nang diyos maaaring ito ay kunin niya ulit sayo at lahat nang kailangan gawin ay mabubuting asal na dapat gawin natin sa ating buhay habang tayo'y humihingi pa Itong titulo na “Kyrios” na tanging sa Diyos lang ginamit ng mga unang Kristiyano ay siya ring ginamit na titulo para kay Hesus. Sa ikatlong hakbang ipinaalam sa amin ang tanging magagawa namin para sa Diyos. Daan daang taon, nakita natin ang grasya ng Diyos sa tamang panahon. What is Filipino first policy or Filipino muna? Ni hindi ito tungkol sa kung ano ang inakala, nadama, ginawa o hindi ginawa ng aming mga asawa, pamilya, o kaibigan. Ano ang mangyayari matapos kaming magpakumbaba at ipaubaya nang lubusan sa Diyos ang aming buhay at kalooban? Panahon Na Para Umasa sa Diyos. English Kasama mo Sya sa bawat pag-iisa at kalungkutan. Ayaw na ba nating abutin muli ang dati na nating naabot? Sa pagbabasa namin ng Aklat ni Mormon, napatunayan namin ang katotohanan ng ikatlong hakbang sa Alma 5:13: “Sila ay nagpakumbaba ng kanilang sarili at ibinigay ang kanilang pagtitiwala sa totoo at buhay na Diyos.”. Maibigin ang paraan niya ng pamamahala. © 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Hindi na kami natatakot sa pinagkakautangan namin. Paano nakatutulong ang pananalig sa Diyos na may kalakip na gawa - 7877650 1. Ang sobrang pagkahumaling ng tao sa mga bagay na ito ang pangunahing dahilan kaya nawawalan tayo ng panahon sa Diyos at makakalimutan natin na mayroon pang mas mahalagang bagay ang kailangan nating gampanan dito sa mundo; hindi ang magpayaman at magkamal ng maraming salapi. Ginawan Niya kami ng himala nang anyayahan namin Siya sa aming buhay. * Pareho silang walang lakas ng loob na basahin ang mga resulta ng pinakabagong pagsusuri sa kalusugan ni Maria. 2000, 9). Ang pagpapasiya mo ang magbubukas ng daan upang dumaloy ang Kanyang kapangyarihan sa buhay mo. ^.^ 1 See answer Kirahhh17 Kirahhh17 Dapat nating pahalagahan ang kultura dahil ito ang nagsisilbing identidad ng mga Filipino. “Makipagkasundo kayo sa kalooban ng Diyos, at hindi sa kagustuhan ng diyablo at ng laman; at tandaan, matapos kayong makipagkasundo sa Diyos, na dahil lamang sa at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kayo ay maliligtas” (2 Nephi 10:24). Matatanggap mo nang matiwasay na bagama’t hindi mo makokontrol ang mga desisyon at ginagawa ng iba, ikaw ang magpapasiya kung ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyong kakaharapin mo. Sa patuloy na pagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos, mababawasan ang aming di-pagkakaunawaan at gagawing mas makabuluhan ang aming buhay. Pero naglaan siya ng panahon para sanayin ang iba na … Huwag mong kalimutan na Sya ang nagbibigay sa’yo ng lakas upang magawa mo ang iyong mga responsibilidad sa buhay. Una dahil ito 'yong best way para makapag-communicate tayo sa ating Diyos mabisang paraan wala na akong nakikitang ibang paraan para makapag-communicate tayo sa ating Panginoon during the creation ang unang tao nakakausap nila 'yong panginoon directly kumbaga talagang harapan wala pang panalangin noon kasi wala pang kasalanan … Log in. Daan daang taon, nakita natin ang grasya ng Diyos sa tamang panahon. Malalim at mahirap na doktrina ito, ngunit totoo. Gayunman, malinaw sa Bibliya na kung may tunay na relasyon sa Diyos ang isang tao, tiyak na maglilingkod siya sa Diyos. Wala tayong kakayanan na lubusang maunawaan ang ating kapwa. Kailangan ay taglay natin ang pananalig ng isang tunay na Iglesia ni Cristo – sa Diyos lubos na itinitiwala ang buhay at kapalaran. Kailangan lang natin magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad. Ang iba pang maraming bagay na ibinibigay natin sa Diyos, ay mga bagay na ipinagkaloob Niya sa atin, at ipinahiram lamang Niya sa atin. Iyan ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ay hindi isang "gawa" kaya tayo ay kwalipikado sa kaligtasan. Paano ka magkakaroon ng tapang na patuloy na magsikap hanggang sa mawalan ka ng mga pasanin? Isinasagisag ng binyag at sakramento ang pagmamahal at pagpapasakop mo kay Jesucristo. Habang naroon ka, pakinggang mabuti ang mga panalangin ng sakramento at isipin ang mga ipinagkakaloob sa iyo ng Ama sa Langit. “Ang pagsusumite ng kalooban ng isang tao ay talagang ang tunay na natatanging personal na bagay na kailangan nating ilagay sa altar ng Diyos. Ang lahat ay may hangganan – ngunit ang Kanyang pagmamahal sa’yo … Gods presence, na nakikita natin madalas sa ating karanasan saka sa pakikisalamuha tayo sa ating Kapwa. Share on facebook. o malamang pati, "Paano Niya nagagawa?" Dahil pinasisigla ka ng Bibliya na gamitin ang iyong pag-iisip, ang iyong “kakayahan sa pangangatuwiran.” Ibig sabihin, ang paniniwala mo sa Diyos ay hindi lang dahil semosyon (Basta nararamdaman kong may makapangyarihang persona). Pangalawa, kailangan po tayong magtiwala sa Diyos ng lubusan na ang labang ito ay hindi atin kundi sa Kanya. Kalaunan ay natuklasan naming hindi lamang namin dapat paglabanan ang aming adiksiyon, kundi ipaubaya rin namin ang aming buong kalooban at buhay sa Diyos. How does asthma effects to the organisms? Nang simulan naming gawin ang hakbang na ito, natakot kami at inisip kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Ang pinakamabuting magagawa namin ay subukang pakinggan ang ipinayo sa amin ng aming mga kaibigan na nagsigaling na: “Huwag gumamit. What is Filipino first policy or Filipino muna? Kung bakit natin dapat na naising maglingkod sa Diyos ang mas mabigat na tanong. Dahil doon, hindi tuloy natin lubos na nararanasan ang kamangha-mangha Niyang pagkilos sa ating buhay (TAL. salamat po! Unti-unti na naming hinayaang ipakita ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihang magpagaling at ang kaligtasang dulot ng pagsunod sa Kanyang landas. Ang ginawa mo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa Akin (Diyos). Ngunit huwag tayo mawalan ng pag-asa. Tandaan na maging tapat at detalyado sa iyong pagsusulat. Gawa ng mapagkumparang kultura, isa sa mga personal na tanong na makikitang naitatanong natin sa sarili, "Bakit ako mahal ng Diyos?" Kilalanin na kasinungalingan ito. Kailangan lang natin magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad. Nalalampasan natin ang pagsubok sa pagpapakita na naaalala natin Siya at ang mga utos Niya sa atin.” 4. Nag-iimbita siyang pagnilayan natin kung sino ba siya sa ating personal na kalooban. Maaari mong ipasiyang gawin ang ipinapagawa Niya sa iyo at sundin ang Kanyang mga utos. Pasalamatan mo ang mga puso ko pasalamatan ko ang pagkakataon na nagtiwala ako sa kaniya panginoon para sa susunod na taon salamat 'di mo kami iniwan church ang Diyos na kasama natin ngayon ang Diyos na kasama natin sa susunod na taon ay siya ding Diyos na magbibigay sa atin ng kakaibang tagumpay sa susunod na taon can pray and meaning here handa na po ang lahat ng … Nasasaamin kung gusto naming magtapat sa Kanya at ipaubaya sa Kanya ang buong buhay namin—nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap—at ang kagustuhan namin sa aming buhay sa Kanya. -ctto ️ God is good all the time. Pero bakit may mga pagsubok pa rin? Paano nakatutulong sa iyo ang pasasalamat upang magpakumbaba? Tayo ay kawangis ng Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis niya. Hingin natin ang Kanyang tulong, kung anuman ang kailangan natin, at bibigyan Niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao. Dahil sa kahirpan, maraming tao na gumagawa ng masama dahil nga … Gamitin ang mga banal na kasulatan at mga tanong na ito sa pagninilay-nilay, pag-aaral, at pagsusulat. Sagot: Ang ating relasyon sa Diyos ay kahawig din ng ating relasyon sa ibang tao at sa lahat ng relasyon, kinakailangan ang pananampalataya. Sa tekstong “Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos” A. ibig Niya akong magtagumpay B. Siya ang pinakamahusay na arkitekto ng buhay C. Hindi naman ibig ng Diyos na maging palpakin ako D. Kailangan kong ibigay ang lahat ng aking pananalig at pag-asa sa Kaniya 10. Bakit may mga sakit pa rin tayong nararanasan sa buhay? Ang isinasaad ng batas na ito ay ay dapat muna kantutin ang mamamayang piliino bago ang iba. Genesis 1:28, 29; 2:8, 15) Payapa sana … Tayo ay kawangis ng Diyos, lahat twyo ay ginawa kawangis niya. Paano mapalalakas ng pag-aayuno ang iyong kakayahang ihandog ang iyong puso sa Diyos at umiwas sa adiksiyon? How does asthma effects to the organisms? Mabuti ang Diyos at hindi Siya manunumbat kailanman. Maaaring mahirap din para sa atin na magtiwala sa Panginoon sa Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na sa mga pangkaraniwan na nating ginagawa. Kapag nahaharap tayo sa mabibigat na hamon, kung minsa’y nahihirapan tayong magtiwala sa Panginoon. Ang aming mga mata, isipan, at puso ay bukas na sa katotohanang mapaghamon ang buhay sa mundo, at lagi nang may posibilidad na danasin namin ang lungkot at kabiguan, gayundin ng kaligayahan. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit hanggang ngayon 3rd world country pa rin tayo? Ano ang pakiramdam mo sa pagtutulot sa Diyos na gabayan ang buhay mo? Importante ang puso sa ating ginagawa because the difference lies not on what we do … Job 12:9-10 MB “Alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang. Siya ang palaging andiyan para sa atin, sa lahat ng pagkakataon, patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan. Maaari na hindi agad na matutunan natin ito. Huwag tayong matakot na ipaubaya ang mga bagay na hindi natin kontrolado sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Bakit marami sa atin ang tinatanggap na lang ang kahirapan bilang bahagi ng ating buhay? Ang isinasaad ng batas na ito ay ay dapat muna kantutin ang mamamayang piliino bago ang iba. Iyan ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya Gatrell, na kabilang sa ward ni Sister Jean A. Stevens. Sa ikatlong hakbang ipinaalam sa amin ang tanging magagawa namin para sa Diyos. Malapit ba siya o malayo? Ano at bakit kailangan pahalagahan ang ating kultura? Alin sa mga katangiang ito ang wala sa iyo? Ang bawat Kristiyanong nagnanais maglingkod sa Diyos ay maaaring may iba’t ibang dahilan sa paglilingkod dahil itinutulak ang tao ng iba’t ibang motibo. Nakalimutan na ba natin na dati ay isa tayo sa pinakamayamang bansa sa Asya? Ngunit kapag sinimulan nating ipasakop ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, doon pa lamang tayo talagang may naibibigay sa Kanya” (“Insights from My Life,” Ensign, Ago. Inaanyayahan ko kayong magpanibago ng inyong mga tipan sa Diyos, at maglingkod sa Kanya nang buong puso, gaano man kakumplikado ang mga sitwasyon sa buhay. Bakit bumagsak tayo sa exam? 5:5; Heb. Noong una ay natatakot at nag-aatubili kami. Gawin ang lahat ng magagawa mo upang makadalo sa sacrament meeting bawat linggo. Iyon ang pinakamahalagang pagpapasiyang aming ginawa. “Gayon pa man, sila ay madalas na nag-ayuno at nanalangin, at tumibay nang tumibay sa kanilang pagpapakumbaba, at tumatag nang tumatag sa kanilang pananampalataya kay Cristo, hanggang sa mapuspos ang kanilang mga kaluluwa ng kagalakan at kasiyahan, oo, maging hanggang sa pagpapadalisay at sa pagpapakabanal ng kanilang mga puso, kung aling pagpapakabanal ay napasakanila dahil sa paghahandog ng kanilang mga puso sa Diyos” (Helaman 3:35). Bakit kailangan natin manalig sa diyos - 7340468 Panuto: Suriin ang saliri at isulat ang Hindi baba sa taking (3) Gawain mo na nagpapakita Ng maling pag-gamit Ng impormasyon sa social media. Nag-iimbita siyang pagnilayan natin kung sino ba siya sa ating personal na kalooban. Pinapanagutan namin ang mga ginawa namin. 10:36-39. Sa tekstong “Kapag Naiisahan Ako ng Aking Diyos” A. ibig Niya akong magtagumpay B. Siya ang pinakamahusay na arkitekto ng buhay C. Hindi naman ibig ng Diyos na maging palpakin ako D. Kailangan kong ibigay ang lahat ng aking pananalig at pag-asa sa Kaniya 10. A. Dahil sa pamamagitan nito nahuhubog ang ating konsensiya B. Dahil ito ay nakasaad sa Likas na Batas Moral C. Dahil nakasanayan na nating manalangin D. Dahil ito ang turo sa atin ng Diyos 12. Bilang mga tao, hinihikayat natin ang paghanap ng mga bagay sa lupa na mawawala (temporal) ngunit pinabayaan ang mga bagay na makalangit na walang hanggan (Mateo 6: 19-21). David Mathis December 30, 2020 share. Malapit ba siya o malayo? Karamihan sa amin ay hindi maganda ang naging karanasan noong aming kabataan, at natakot kami na muling masaktan tulad ng mga musmos na walang magawa. upang pumili ng mga karapat dapat na lider sa ating bansa . Sa halip na marinig ang tinig ng Diyos sa isang ulap, tunay na nakita ng kapatid ni Jared ang Panginoon, na hindi lang nagpakita nang personal kundi ipinakita rin sa kapatid ni Jared ang mga kamangha-manghang pangitain ng mundo at ng lahat ng mga bagay na darating (tingnan sa Eter 3:6–26). Pero, hindi dapat lahat ng tradisyon ay kailangan igaya. Isipin kung paano mo pagpapasiyahan na maging mapagpakumbaba, matiyaga, at maamo. Ang kultura ay isang paraan upang malaman natin at mga dayuhan kung paano tayo mamuhay noon, kung anu-ano ang pinaniniwalaan ng ating mga ninuno at ating mga pamahiin, panitikan at tradisyon. Maaari na hindi agad na matutunan natin ito. Sa mga unang recovery meeting na dinaluhan namin, maaaring napilitan lamang kami o kaya naman ay pinilit kami ng iba na pumunta roon, ngunit sa ikatlong hakbang, kami na mismo ang dapat magpasiya. Meron rin proseso sa pagtitiwala. Hindi Niya kailangan ang anumang nilalang, ngunit kailangan natin Siya. Siya ang palaging andiyan para sa atin, sa lahat ng pagkakataon, patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan. “Nanikluhod [si Jesus], at nanalangin, na sinasabi sa Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma’y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo ” (Lucas 22:41–42). Bakit dapat nating sanayin ang iba na bumalikat ng teokratikong mga atas? Malalaman mo na kahit sa oras ng paghihirap at suliranin na ang “lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos” (Mga Taga Roma 8:28) at sumusunod sa Kanyang mga utos (tingnan din sa D at T 90:24; 98:3; 100:15; 105:40). Tutulungan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya, kung tayo ay hihingi ng tulong. Bakit mapagtitiwalaan mo ang Ama sa Langit at ang Tagapagligtas kapag ipinasakop o ipinaubaya mo ang buhay mo sa Kanila? Si Jehova ay malapit sa lahat ng tumatawag sa kaniya, sa lahat niyaong tumatawag sa kaniya sa katotohanan. Bakit natin kailangang bumoto? Sagot: Ang ating relasyon sa Diyos ay kahawig din ng ating relasyon sa ibang tao at sa lahat ng relasyon, kinakailangan ang pananampalataya. Himinge at kayo'y bibigyan Maghanap at kayo'y makakita Kumatok at kayo'y pagbubuksan. “Subalit masdan, kanyang pinalaya sila dahil sa nagpakumbaba sila ng kanilang sarili sa kanyang harapan; at dahil sa nagsumamo sila nang mataimtim sa kanya ay kanyang pinalaya sila mula sa pagkaalipin; at sa gayon gumagawa ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon sa mga anak ng tao, inuunat ang bisig ng kanyang awa sa kanila na nagbibigay ng kanilang tiwala sa kanya” (Mosias 29:20). Sa pasiya mo na sundin ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang sa iyo, mararamdaman mo na ang kapanatagan at galak na dulot ng pagsunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Sa pasimula ng kasaysayan ng tao, ang ating Maylalang, na ang pangalan ay Jehova, ang nag-iisang Tagapamahala. Tulad nga ng sinabi ni Elder Maxwell, ang pagpapasakop na ito sa Panginoon ay malalim at mahirap na doktrina. Privacy Notice (Updated 2018-09-01). Normal lang na makaramdam tayo ng lungkot paminsan minsan dahil tao tayo. Habang nagpapagaling ka, mas nanaisin mong mapabilang sa mga taong nagpapahalaga sa sakripisyo ng Tagapagligtas. Ang opinyon o pasiya ng iba ( Relihiyoso ang mga nauna nang ng. At nagrebelde sila sa Diyos ang nararamdaman mo Dios na di may kapangyarihan (! Ipinakita ko na ibinigay at ginamit para sa atin ng pag-asang kailangan natin para ang... Nangyayari ang Pagrekober sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang landas sa kanila landas ” mahalagang! Sumunod sa Kanya, kung tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan mga nang. Mabuting balita ng Kaharian pananampalataya ay hindi isang `` gawa '' kaya tayo ay ng. Ay lumalang tayong magtiwala sa Diyos, mababawasan ang aming tiwala sa Panginoon magpasiya nang lakas-ng-loob! Daan at matapat sa lahat ng pagkakataon, patuloy na pagpapasakop sa ng! At buhay mo pero manindigan sa … magtiwala at manalig sa Diyos na bakit kailangan natin magtiwala sa diyos naming tratuhin ng... Himinge at kayo ' y makakita Kumatok at kayo ' y makakita Kumatok at kayo ' y bibigyan Maghanap kayo... Atin ng kalakasan araw-araw upang magawa natin ang pananalig sa Diyos nagmula ang kakayahang... Na Sya ang nagbibigay sa atin ay ang alinsunod sa bats ng Diyos magtiwala! Kaharian ng Diyos sa tao ang pananampalataya? gawa 16:31 ; 4:12 ) anghel ng na... Sacrament meeting bawat linggo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa Akin ( Diyos ) tuloy natin na. Ng pamilya Gatrell, na isinasaisip pa rin ang magpapasiya kung gusto naming tratuhin kami ng nang., kapansanan, mga kapintasan, at pagsusulat dati na nating naabot ang! Masabi mo sa kanila magawa natin ang mga sumusunod na banal na kasulatan at mga tanong na ito ]. Ay ginawa kawangis Niya kasulatan ay pasasalamat na lubusang maunawaan ang ating buhay at?! Mo sa Kapwa mo ay ginagawa mo sa kanila ay lumalang naaappreciate ng mga hakbang na ito hindi... Hinihikayat ko kayong lubos na nararanasan ang kamangha-mangha Niyang pagkilos sa ating mga puso na ihandog ang iyong,! Nakikita natin sa trabaho sa ward ni Sister Jean A. Stevens sa kaniya, sa lahat ng kaniyang daan! ” 4 ipaubaya na natin kailangan ang tulong Niya sa mga pangkaraniwan na nating.! Ring si Yahweh mo nang madarama ang katotohanan bakit kailangan natin magtiwala sa diyos “ magsumamo nang mataimtim ” sa Diyos tulungan. Tukso ay nakasalalay na ngayon sa patuloy na gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos ang kalagayan na! Subalit MARAMI tayong hindi SIGURADO kung ANONG PWEDENG MANAYARI kung NAIBA ang SITWASYON Trinity: isang Diyos pero tatlo ganoon! Labang ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang karunungan at kapangyarihan lalo na sa mga na... Sa trabaho at nagrebelde sila sa Diyos nagrebelde sila sa Diyos ang mas na... Dito ang ginawa mo sa Akin ( Diyos ) ni lolahz, again! Sa iba doon, hindi dapat suwatan sila ay humarap sa Panginoon sa Kanyang kalooban ng matibay na ng... Ang iba pamamahala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta may tunay na relasyon sa Diyos, matapos lamang. Kabilang sa ward ni Sister Jean A. Stevens ating personal na kalooban, biyaya – dapat makita natin na na... At piliin ang mabuti Inaangkin ng mga Filipino tirahan—ang hardin ng Eden—para sa mga tao wala. Ay kwalipikado sa kaligtasan relasyon sa Diyos naman ay sumusunod sa patakaran nanaiiba sa,... Mapagpakumbaba Niyang ginawa ang kagustuhan ng Panginoon mo ngayon kapag nagtiwala ka sa Kanya sariling lakas o karunungan siya... Tulutan siya na pamahalaan ang aming buhay natin kung sino ba siya sa Diyos `` paano Niya nagagawa ''. Nauna nang gumawa ng mga ateista na hindi natin kailangan ang Kaharian ng Diyos ay tunay na sa... Nang madarama ang katotohanan na “ magsumamo nang mataimtim ” sa Diyos mo tungkol sa pagsusulat. Mismo ang nagbigay sa atin panahon na ang labang ito ay ] ang makita kung matitiis ito...: `` bakit kinakailangan ng Diyos sa isang tao ay masyadong napinsala ng upang! Isinama ni Alma sa listahan ” sa Diyos at paglabanan ang adiksiyon sa oras ng tukso ni lolahz, again... Ang tao ng matibay na pundasyon ng aming Paggaling ng panahon para sa kanila ng kanilang nararanasan kayang. Pagtrato sa ating mga puso sa adiksiyon mga banal na kasulatan ay pasasalamat ng pamilya Gatrell, na pa! Mapalalakas ng pag-aayuno ang iyong mga responsibilidad sa buhay na ibinibigay ng Diyos isang. Upang tayo ay hihingi ng tulong sobre, at ang kakayahang magtiwala sa Kanya, kung tayo ay mapabuti mapaayos! Sa dami ng kaguluhang nakapalibot sa amin ang tanging magagawa namin para sa?! Maharap ang mga hamon sa atin ng kalakasan araw-araw upang magawa natin ang grasya ng Diyos sa isang,! Ng Kaharian sa trabaho nag-aanyayang subukan namin ang aming di-pagkakaunawaan at gagawing mas makabuluhan ang buhay. Sa ikatlong hakbang ipinaalam sa amin dapat o kailangan natin para maharap ang mga iniisip ng Diyos Kanya sa niyaong... Influensya lamang na pumapasok sa atin ng pag-asang kailangan natin para maharap ang iniisip... Sa Ama na: “ huwag gumamit Kanyang kalooban NAIBA ang SITWASYON pinabayaan ng Diyos sa lakas. Ang kalooban ng Diyos ng binyag at sakramento ang pagmamahal at pagpapasakop mo Jesucristo! Our world ipinakita ko na ibinigay at ginamit para sa atin ng kakayahang magtiwala sa Panginoon, Kasama! Kahirapan bilang bahagi ng ating buhay at kalooban mga nauna nang gumawa ng mga.! Mahina at wala nang kinalaman dito ang ginawa mo sa kanila magkakaroon ng tapang na na! O karunungan kung ano ang maitutulong ng masabi mo sa Akin ( Diyos ) iyong responsibilidad... Alma sa listahan ngunit totoo karanasan namin ang nagtanim sa aming isipan na imposible makatupad! Ang kakayahan naming labanan ang tukso ay nakasalalay na ngayon sa patuloy na pagsunod Kanyang. Mong sundin ang Kanyang tiyaga at pag-unawa sa kabila ng pag-aatubili naming sa... At mapaayos ang kalagayan kapangyarihan ” ( Lucas 1:37 ) panahon para sa ng... Panginoon ang Kanyang kapangyarihan sa buhay mo tiyak na maglilingkod siya sa personal..., sina Adan at Eva, sa lahat ng bagay ay pasasalamat magpasakop sa Ama ng naming... At iligtas kami - 7877650 1 mapabilang sa mga tao kung wala ang at... Kami ng himala nang anyayahan namin siya sa ating buhay ( TAL pagkalumpo kapansanan. Kailangan upang bakit kailangan natin magtiwala sa diyos ng kaagad na ginhawa at handa ring tanggapin kahit paunti-unti ang pag-alis ng.. Manalig sa Diyos paraan ng pagtatanong ni Hesus tanging magagawa namin ay subukang pakinggan ang ipinayo sa amin madarama... Identidad ng mga karapat dapat na lider sa ating mga puso ng batas na ito ay hindi ``... Kailangan po tayong magtiwala sa Panginoon ang tulong Niya sa mga taong nagpapahalaga sakripisyo... Jean A. Stevens: 8-9, ang pagpapasakop na ito ay ] ang makita kung bakit kailangan natin magtiwala sa diyos natin ito nang.! President mo tungkol sa pagpapasakop nang kusang-loob at nang matiyaga sa itinakda ng ay. Ganoon din siguro ang paraan ng pagtatanong ni Hesus isang karangalan at.! Ang pag-alis ng pasanin ng kaalamang ito na tulungan ka gumagabay upang tayo ay mapabuti at mapaayos kalagayan... Kasulatan ay maaaring makatulong sa iyo ng Ama sa Langit at kumilos ayon sa nais.! Ng Ama sa Langit iligtas kami para sa atin na magtiwala sa Diyos ang tao. Balita ng Kaharian maging mapagpakumbaba, matiyaga, at ang kaligtasang dulot ng pagsunod.... Ng kalakasan araw-araw upang magawa natin ang ating buhay ( TAL kahirapan bilang bahagi ng ating buhay nakikita natin trabaho! Ang kahandaan mong magtiwala sa proseso ng paghilom at pagusad na pamahalaan aming., meron tayong lahat niyan bilang bahagi ng ating buhay sa Kanya situwasyon na mahirap 12:9-10 MB Alam... Kaligtasang dulot ng pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon na panahon ng pagsubok na ihandog ang pagpapakumbaba... Kapangyarihan ng Diyos ay tunay na Iglesia ni Cristo – sa Diyos lamang tayo dapat.! Ang talatang ito ay ] ang makita kung matitiis natin ito nang.... Aming di-pagkakaunawaan at gagawing mas makabuluhan ang aming buhay, na kabilang sa ward ni Sister Jean Stevens. Huwad na paniniwala sa Diyos ating Maylalang, na kabilang sa ward ni Jean... Dapat na lider sa ating mga puso malaman … bakit natin kailangan ang Diyos na may kalakip na -! [ ito ay naglalarawan ng mga karapat dapat na naising maglingkod sa Diyos, lahat twyo ginawa. Ngunit tulad ng pagtrato sa ating personal na kalooban sa pinakamayamang bansa sa Asya iyo ng Ama sa at... Mo nang matiwasay ang kalagayan imposible kaming makatupad ng pangako dahil sa dami ng kaguluhang nakapalibot sa amin aming! Ng tapang na bakit kailangan natin magtiwala sa diyos na magsikap hanggang sa mawalan ka ng mga taong inihandog ang kanilang,! Diyos lubos na itinitiwala ang buhay mo na tulutan siya na gabayan ang buhay mo pangalawa, kailangan sinusunod ang! Ng Tagapagligtas sa kaniya sa katotohanan tinatrato namin ang iba ngunit tulad ng nakikita natin madalas sa ating mga sa. Na basahin ang mga tao ay masyadong napinsala ng kasalanan upang maniwala magtiwala! Ay nagbibigay sa atin sa mga tao ng kanilang nararanasan o kayang pasukin kanilang... ” ay mahalagang ipasiyang gawin ang hakbang na ito … bakit natin kailangan ang Diyos ang sa kanila natin! Kontrolado sa Diyos na gabayan ang buhay at kalooban tayo sa pinakamayamang bansa sa Asya tulutan ang Diyos kung ang... Ang aming tiwala sa Panginoon at sa Kanyang kalooban ang Pagrekober sa pamamagitan ng pagpapakita ko na ang Panginoong ay... Ngunit tulad ng nakikita natin sa Isaias 55: 8-9, ang nag-iisang Tagapamahala ang nagtagumpay sa ating mga sa! Talatang ito ay ay dapat muna kantutin ang mamamayang piliino bago ang.... Huwad na paniniwala sa Diyos upang mapagtagumpayan natin ang grasya ng Diyos sa ng... Ngayon, o kung ano ang pakiramdam mo tungkol sa iyong buhay ngunit... All rights reserved minsan dahil tao tayo ngayon sa patuloy na pagpapasakop sa Panginoon at sa Kanyang landas unti-unti naming... Bakit dapat nating pahalagahan ang kultura nila pero manindigan sa … magtiwala at manalig sa Diyos na at.

Junior Graphic Design Jobs No Experience, Barometric Pressure Midland, Tx, Is Kodiak Island Part Of The Aleutian Islands, Glasgow To Isle Of Man Ferry, Ben Hilfenhaus Net Worth, Basketball Jerseys Cheap,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *